کلیدواژه‌ها = تحلیل مضمون
شناخت و تحلیل کیفی چالش های آموزش عالی در ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6346-6368

10.30510/psi.2022.355094.3818

احمد حبیبی بابادی؛ ملیکه بهشتی فر؛ حسین کاظمی


طراحی مدل آسیب شناسی اجرای خط مشی عمومی بازرگانی کشور با رویکرد اقتصاد مقامتی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1040-1060

10.30510/psi.2022.314231.2607

محمد طهوری؛ سیدعلی اکبر احمدی؛ کامبیز حمیدی


بررسی مدل مصرف نمایشی بر رفتار مصرف کنندگان در جوامع و بازارها

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 898-921

10.30510/psi.2022.328448.3067

زهره شاکری؛ حسین قره بیگلو؛ حسین عماری