کلیدواژه‌ها = حقوق عمومی
جایگاه اصل برابری و منع تبعیض در نظام حقوق اداری ایران

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 758-775

10.30510/psi.2022.344997.3523

مرتضی ربیعی؛ محسن ملک افضلی اردکانی (نویسنده مسئول)؛ محسن طاهری


چیستی چالش های مالی مسئولیت اجتماعی از منظر جامعه شناسی حقوق عمومی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4312-4324

10.30510/psi.2022.334731.3286

سید یحیی موسوی کوهپر؛ علی زارع؛ مهدی منتظر؛ محمدرضا عسگری


بررسی عناصر کارآمدی دولت‌ها از منظرآموزه‌ها و حقوق عمومی اسلام

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 562-578

10.30510/psi.2022.291538.1863

ابوالقاسم ابراهیمی؛ حسین احمری؛ علی صالحی فارسانی


تاثیر تحول مفهوم حاکمیت بر گستره عملکرد دولت ها

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 599-612

10.30510/psi.2022.309033.2414

کرامت خلفی؛ یاسر روستایی؛ عبد النعیم شهریاری


چیستی شناسی نمایندگی مجلس در اندیشه فقها از مشروطه تا انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 491-530

10.30510/psi.2022.318424.2767

اسداله ایزدخواه؛ مسعود راعی؛ منوچهر توسلی نایینی


نظام حقوقی حاکم بر تملکات دولت و شهرداری ها در ایران با تاکید بر نقش قدرت و خدمت عمومی

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 899-916

10.30510/psi.2022.320734.2834

علیرضا گلستانه؛ حسین جوان آراسته؛ پیمان حکیم زاده خوئی


نهج البلاغه و حقوق اساسی

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 781-799

10.30510/psi.2021.241851.1212

سید رضا غرابی؛ خیرالله پروین؛ سهراب صلاحی