نویسنده = محسن شکرچی زاده
چالش‌های کارکردی دستگاه عدالت کیفری در برخورد با جرائم خشن در فضای مجازی.

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2072-2092

10.30510/psi.2022.341403.3436

فائزه سادات واعظی‌فر؛ محسن شکرچی زاده؛ غلامحسین مسعود


فرازی بر ارکان جرایم ناقص با رویکرد به نظام حقوقی ایران

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 775-786

10.30510/psi.2022.291802.1865

سید محمود عسگری ارجنکی؛ غلامحسین مسعود؛ محسن شکرچی زاده


سیاست جنایی قضایی ایران و اتحادیه اروپا در قبال اخلال در رقابت

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 504-527

10.30510/psi.2022.362584.3990

رعنا نادعلی جلوخانی؛ محسن شکرچی زاده؛ فرامرز عطریان


مدل رگرسیون لوجستیک و شبکه بیزی عوامل مرتبط با گرایش به مصرف مواد مخدر

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2202-2188

10.30510/psi.2022.331348.3156

ارشاد کاویانی؛ محسن شکرچی زاده (نویسنده مسئول)؛ غلامحسین مسعود


نقش اخلاقی تعاون و حمایت در آموزه های اسلام و ارتباط آن با نظریه کنترل اجتماعی جرم

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1295-1312

10.30510/psi.2022.331942.3177

غلامحسین مسعود؛ سمیرا تاج خراسانی؛ محسن شکرچی زاده


تاملی بر دیدگاهای ناظر بر ماهیت جرم ناقص

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 2833-2845

10.30510/psi.2023.383718.4256

سید محمود عسگری ارجنکی؛ غلامحسین مسعود؛ محسن شکرچی زاده