کلیدواژه‌ها = نظام حقوقی ایران
نظریه وثائق دین در نظام حقوقی مصر با نگرشی بر نظام حقوقی ایران

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1302-1315

10.30510/psi.2022.322933.2909

عباس نجفی؛ جمشید نور شرق دهاقانی؛ احمد شمس؛ حمیدرضا علی کرمی


فرازی بر ارکان جرایم ناقص با رویکرد به نظام حقوقی ایران

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 775-786

10.30510/psi.2022.291802.1865

سید محمود عسگری ارجنکی؛ غلامحسین مسعود؛ محسن شکرچی زاده


ماهیت دادرسی کار در نظام حقوقی ایران و ارائه ی الگوی مطلوب

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 927-938

10.30510/psi.2022.368003.4106

علی اکبر بیگ زاده؛ فرامرز عطریان؛ غلامحسین مسعود


مطالعه تطبیقی تخلفات و جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار در ایران و امارات متحده عربی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 554-572

10.30510/psi.2021.301365.2190

محمد کمالی؛ ناصر قاسمی (نویسنده مسئول)؛ بهزاد رضوی فرد


بررسی تطبیقی نقش قراردادها در ورزش در حقوق ایران و کامن لا

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 1180-1197

10.30510/psi.2022.343339.3484

حسین جاگرانی؛ مجید نوروزی خولکی؛ امیررضا قنداق ساز؛ محمد وریا خورده بینان؛ حمید بذرپاچ