کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
بررسی شاخص های توسعه کارآفرینی فرهنگی در سازمان های فرهنگی ایران(مورد مطالعه: سازمان میراث فرهنگی استان سمنان)

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1498-1516

10.30510/psi.2022.293654.1945

سمانه لعله ئی؛ محسن قدمی؛ محمد تقی ضیائی بیگدلی؛ عباسعلی قیومی؛ سیدرضا صالحی امیری


نقش سرمایه فکری برکارآفرینی سازمانی ( مطالعه موردی: دادگاه های عمومی استان کرمان)

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1826-1839

10.30510/psi.2022.319483.2792

غالب قدیری؛ رضا آقاعباسی؛ آذر علی نژاد؛ میثم تارم


طراحی مدل مزیت رقابتی برای بازار برق ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 785-808

10.30510/psi.2022.321283.2855

رضا فلاحتکار؛ بهروز اسکندرپور