کلیدواژه‌ها = فردوسی
واکاوی مفهوم هنر با تکیه‌بر اشعار فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401

10.30510/psi.2022.359616.3898

علی محمد جهانی؛ علی عشقی سردهی؛ ابوالقاسم امیراحمدی


آفرینش در اساطیر شاهنامه در تطبیق با آیاتی از قرآن کریم

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3568-3590

10.30510/psi.2022.344132.3506

جواد صادقی؛ یداله ملکی؛ قاسم صحرایی


بررسی سنت ارمغان در شاه‌نامه‌ی فردوسی

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 1455-1477

10.30510/psi.2022.340165.3414

هرمز جعفری؛ نواز الله فرهادی؛ حسین اسماعیلی


بررسی و تحلیل جنگهای ایران و توران در زمان کیخسرو با رویکرد به نظریۀ جنگ عادلانه

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 237-251

10.30510/psi.2022.293000.1920

فرشاد میرزایی مطلق؛ محمدرضا فاطمی مقدم؛ مسعود سپه وندی