کلیدواژه‌ها = اعتماد سیاسی
طراحی مدل سنجش اعتماد سیاسی عمومی به دولت

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 677-701

10.30510/psi.2022.311239.2503

منصوره مرادی حقیقی؛ کرم‌اله دانشفرد؛ ناصر میرسپاسی؛ فرشاد حاج علیان


فراتحلیل ادبیات سرمایه سیاسی در ایران (بازه زمانی دهه‌ی 1390)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400

10.30510/psi.2022.240081.1197

مجید جودکی؛ علی کریمی مله؛ محمدتقی قزلسفلی


تبیین اعتماد سیاسی در بلوچستان ایران

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1815-1835

10.30510/psi.2021.297622.2062

احمد کهرازهی؛ محمدعلی خسروی؛ محمد توحید فام؛ ملکتاج خسروی باب اناری


مطالعه عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم استان ایلام

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 215-243

10.30510/psi.2020.200627.1054

سلام امینی؛ مصطفی کواکبیان؛ طهمورث شیری


مؤلفه‌های اعتماد سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 53-80

10.30510/psi.2018.96105

غلامرضا خواجه‌سروی؛ عباس فرهادی