کلیدواژه‌ها = مشروعیت
تعامل سنت و مشروعیت سیاسی با نهاد حکومت در ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1180-1194

10.30510/psi.2022.303977.2284

مجید نوروزی خولکی؛ اسدالله اطهری؛ حسن شمسینی غیاثوند


بحران مشروعیت در آراء ابن تیمیه

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 455-469

10.30510/psi.2022.331827.3173

سید علی امیری؛ عزیز جوانپور هروی؛ احسان شاکری خویی؛ پرویز احدی؛ قادر زارع مهدوی


بررسی تطبیقی ماهیت قرارداد اختیار معامله در نظام حقوقی ایران و آمریکا

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1170-1189

10.30510/psi.2022.295586.2002

فاطمه علی‌بخشی؛ وحید قاسمی عهد؛ ابراهیم عبدی‌پور فرد


چیستی شناسی نمایندگی مجلس در اندیشه فقها از مشروطه تا انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 491-530

10.30510/psi.2022.318424.2767

اسداله ایزدخواه؛ مسعود راعی؛ منوچهر توسلی نایینی


وضعیت سرمایۀ اجتماعی در ایران از نگاه صاحبنظران سیاسی و اجتماعی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 424-446

10.30510/psi.2022.246347.1243

یونس مقتدر؛ محمود کتابی؛ علیرضا گلشنی


بنیان های مشروعیت دولت از نظر خوارج در عصر اموی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3433-3470

10.30510/psi.2022.357581.3867

خداداد خدری میرقاید؛ عبدالعزیز موحد؛ منصور امانی