کلیدواژه‌ها = دانشجویان
بررسی تاثیر محیط دانشگاه بر قصد کارآفرینانه دانشجویان.

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4119-4134

10.30510/psi.2022.305959.2343

منیره عسگری نژاد؛ محمدرضا معصومی


تبیین جامعه شناختی تأثیر سبک زندگی بر خیزش ها و جنبش های سیاسی دانشجویان (مطالعه موردی:دانشگاه رازی کرمانشاه)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 201-224

10.30510/psi.2022.266481.1438

سجاد کنعانی نسب؛ علی روشنایی؛ ابراهیم متقی؛ عالیه شکربیگی؛ خلیل میرزایی


مطالعه جامعه شناختی تاثیر سبک زندگی بر مشارکت سیاسی دانشجویان(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 229-248

10.30510/psi.2021.228335.1146

سجاد کنعانی نسب؛ ابراهیم متقی؛ علی روشنایی؛ عالیه شکربیگی؛ خلیل میرزایی


کارکردهای نامناسب آشکار و پنهان خوابگاه دانشجویی (مورد مطالعه، دانشگاه فرهنگیان)

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 3524-3541

10.30510/psi.2023.393897.4307

قهرمان رخشنده رو؛ وحید رشیدوش؛ محمد هادی منصور لکورج


بررسی پدیده مهاجرت از دیدگاه دانشجویان دولتی (شریف و علم و صنعت)

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 2721-2737

10.30510/psi.2022.370805.4136

فاطمه قمریان؛ سروش فتحی (نویسنده مسئول)؛ مهرداد نوابخش