کلیدواژه‌ها = اندیشه سیاسی
بررسی جایگاه آزادی در اندیشه سیاسی آیت الله نائینی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 129-147

10.30510/psi.2022.360850.3935

وحید ملکشاهی نژاد؛ فاطمه نصرالهی؛ محسن احمدی


واکاوی اندیشه سیاسی و رویکرد پارلمانتاریستی آیت الله سید حسن مدرس

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 27-53

10.30510/psi.2022.265501.1427

محمدقربان کیانی؛ علی حیاتی؛ کیوان شافعی؛ سید محمد شیخ احمدی


نسبت حلقه کیان با جریان روشنفکری دینی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 83-114

10.30510/psi.2021.228541.1145

جواد خزعلی؛ جلال درخشه


بررسی مبانی تفکر سیاسی و اجتماعی شهید مطهری

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2911-2929

10.30510/psi.2022.353535.3774

مجتبی داودی؛ سید حسن ملائکه (نویسنده مسئول)؛ بهرام منتظری


تبیین اندیشه سیاسی کواکبی در چارچوب نظریه توماس اسپریگنز

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3348-3365

10.30510/psi.2022.361724.3958

احمدرضا هفت برادران؛ سید حسن ملائکه (نویسنده مسئول)؛ محمدرضا اقارب پرست