کلیدواژه‌ها = نوآوری
ارائه مدل نقش خود برندسازی و نوآوری در پذیرش تغییر معلمان تربیت بدنی

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 2334-2345

10.30510/psi.2022.300536.2164

پریسا آقایی؛ زینت نیک آیین؛ حمید سجادی؛ فریده اشرف گنجویی