نویسنده = اکبر وروایی
بررسی حمایت کیفری از حاکمیت قانون

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2406-2427

10.30510/psi.2022.314039.2601

یزدان نصرتی؛ اکبر وروایی؛ بیژن نجفی


مبانی نظری تعلیق اجرای مجازات‌ها در حقوق ایران

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 327-345

10.30510/psi.2021.305352.2317

کیومرث عزیزی کلاره؛ قباد کاظمی؛ اکبر وروایی


حمایت از بزه‌دیدگان از دیدگاه پلیس

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1044-1069

10.30510/psi.2022.299714.2128

احسان فرهادی سمن بانی؛ اکبر وروایی؛ مسعود قاسمی


رویه ی قضایی دادگاه های تجدید نظر استان کرمانشاه در خصوص تعلیق اجرای مجازات

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 850-875

10.30510/psi.2022.314783.2630

کیومرث عزیزی کلاره؛ قباد کاظمی؛ اکبر وروایی


کیفرگذاری مبتنی بر مصلحت در مجازات‌های تعزیری

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 392-408

10.30510/psi.2022.296766.2033

مسیب جاوید مهر؛ مسعود قاسمی؛ اکبر وروایی


تخفیف مجازات در حقوق ایران و چگونگی اعمال آن

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 646-665

10.30510/psi.2021.311411.2513

حسین مظهری؛ اکبر وروایی


جایگاه عدالت ترمیمی درجامعه شناسی جنایی جرائم امنیتی –سیاسی ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 849-860

10.30510/psi.2022.328108.3061

مصطفی عزیزی ارشد؛ اکبر وروایی (نویسنده مسئول)؛ محمدجواد جعفری؛ مسعود قاسمی


جلوه های عدالت ترمیمی در شورای حل اختلاف و سیاست جنایی ایران (فرصت ها و چالش ها)

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 373-387

10.30510/psi.2022.342793.3471

پرویز مرادیان؛ مسعود قاسمی (نویسنده مسئول)؛ اکبر وروایی


حق بر متفاوت بودن اطفال و نوجوانان بزهکار و چالش‌های آن در مقررات کیفری ایران

دوره 2، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 2352-2365

10.30510/psi.2022.340501.3423

محمدرضا عدالتخواه؛ اکبر وروائی (نویسنده مسئول)؛ محمدجواد جعفری