نویسنده = منصور حقیقتیان (نویسنده مسئول)
بررسی ارتباط بین گرایش به هویت ملی و همسازی اجتماعی در بین شهروندان شهر یاسوج

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 5480-5498

10.30510/psi.2021.292210.1884

گلناز قلی پور؛ منصور حقیقتیان؛ رضا اسماعیلی


میزان شیوع ارزش های پست مدرن و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهر کرمانشاه)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 5392-5404

10.30510/psi.2022.350891.3701

مریم منصوری؛ منصور حقیقتیان (نویسنده مسئول)؛ محمدعلی چیت ساز


بررسی جامعه‌شناختی اهمیت و نقش عرصه عمومی و حوزه خصوصی در سبک زندگی جوانان (مورد مطالعه: شهر تهران)

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 2884-2897

10.30510/psi.2022.364182.4040

شراره جوادی فر؛ اسماعیل جهانبخش (نویسنده مسئول)؛ منصور حقیقتیان


بررسی ارتباط بین اعتماد اجتماعی و همسازی اجتماعی در بین شهروندان شهر یاسوج

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 505-522

10.30510/psi.2021.309164.2421

گلناز قلی پور؛ منصور حقیقتیان؛ رضا اسماعیلی