کلیدواژه‌ها = مجازات
سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مبتنی بر پنهان‌کاری

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1442-1454

10.30510/psi.2022.316895.2700

طاهره کیاکجوری؛ اصغر عباسی؛ مهدی اسماعیلی


چالش های جهانی شدن مجازات با تأکید بر جامعه سیاسی ایران

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 2225-2239

10.30510/psi.2022.313779.2593

حدیث سادات حسینی؛ محسن رهامی؛ سیّد حسین هاشمی؛ سیّد محمود میرخلیلی


ضمانت اجرا و جایگاه قاعده ی حفظ نظام در استنباط اجرای احکام

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3101-3134

10.30510/psi.2022.362028.3970

حمید وسکوئی اشکوری؛ پرویز ذکائیان؛ فخرالله ملائی کندلوس؛ بیت الله دیو سالار


چالش های مجازات های جایگزین حبس در سیاست جنایی ایران در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3511-3528

10.30510/psi.2022.375161.4157

رضا دلفانی؛ مسعود قاسمی (نویسنده مسئول)؛ یزدان نصرتی


حذف مجازات سالب حیات از قوانین کیفری ایران

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 679-695

10.30510/psi.2021.314942.2643

هادی متولی؛ عسل عظیمیان؛ محمد روحانی مقدم


چالش ها و راهکارهای رویکرد جنسیت محور در مجازات های جایگزین حبس در نظام کیفری ایران

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 388-406

10.30510/psi.2022.343976.3502

اصغر حبیبی؛ مجتبی فرحبخش (نویسنده مسئول)؛ مجید متین راسخ