کلیدواژه‌ها = فساد
مقابله با فساد در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران(مطالعه موردی برنامه ششم)

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 3737-3753

10.30510/psi.2023.421832.4382

مجید هاشمی فرا؛ محمد مهدی اسماعیلی؛ فرهاد زیوریار


نقش فساد در شکنندگی دولت در ایران (مورد مطالعه: دولت‌های‌ نهم و دهم)

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2203-2229

10.30510/psi.2022.338226.3367

عباس ایمان پور؛ حمید احمدی؛ مسعود مطلبی


گزارش دهی مردمی؛ چهارچوبی تدوینی برای مقابله با فساد

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 143-159

10.30510/psi.2022.311402.2510

علی اکبر کرمانی؛ احمد مرکز مالمیری؛ حسن زارعی محمودآبادی


رویکرد مجلس شورای اسلامی به قوانین غیرکیفری در راستای کاهش فساد

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 615-642

10.30510/psi.2022.309106.2416

محمد بهادری جهرمی؛ افشین نورایی؛ حجت اله علم الهدی


پیشران‌های فرار مالیاتی از منظر فرهنگی و اجتماعی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 593-614

10.30510/psi.2023.304010.2285

حسن جمالی؛ اکبر اعتباریان؛ سعید شریفی


مدل سیستمی پیشگیری از فساد اداری در سازمان اوقاف و امورخیریه

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 771-785

10.30510/psi.2022.326028.2992

محمد خلیلی کلاریجانی؛ محمد علی خیراللهی؛ علی فقیهی