کلیدواژه‌ها = الگو
طراحی و تبیین الگوی مطلوب بهبود بهره‌وری سازمانی در سازمان امور مالیاتی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 18-38

10.30510/psi.2022.359450.3891

خلیل اسماعیل زاده؛ فرهاد نژاد حاجی علی ایرانی؛ یوسف بیگ زاده؛ جعفر بیک زاده


طراحی مدل توسعه سرمایه انسانی در صنعت خدمات (بانکداری) با رویکرد کیفی و مرور سیستماتیک

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2149-2171

10.30510/psi.2022.314296.2608

سعید جعفری نیا؛ اکبر حسن پور؛ مهدی خیر اندیش؛ سید رسول صیدائی


بررسی تحلیلی سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی باهدف ارائه الگوی مناسب

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 298-318

10.30510/psi.2022.312756.2566

احد حضور؛ حسن عیوض زاده؛ مالک ذوالقدر؛ سید فرشید جعفری پابندی


طراحی الگوی اعتمادسازی رسانه‌ای در ورزش کشور

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1518-1538

10.30510/psi.2022.321403.2853

آرزو ملک؛ لیلی صفاری؛ مهدی نادری نسب


تدوین الگوی مناسب گزارشگری مسئولیت اجتماعی مبتنی بر تفکر انتقادی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400

10.30510/psi.2022.322958.2911

ضرغام جعفری منصورآباد؛ مصطفی قاسمی؛ عبدالرضا محسنی


جایگاه امنیت قضایی در الگوی حکمرانی قضایی جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 3076-3099

10.30510/psi.2023.388847.4290

سیدمحمود محمدی؛ سید جواد امینی؛ علیرضا فقیه


ساخت الگوهای ترکیبی برای سیاست‌گذاری عمومی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 857-882

10.30510/psi.2021.319757.2815

محمدرضا احدی؛ محمدرحیم عیوضی


تدوین الگوی توسعه صنعت گردشگری سواحل مکران با تاکید بر رویکرد منابع انسانی

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 472-496

10.30510/psi.2022.349927.3676

عبدالمالک خواره؛ حبیب الله سالارزهی (نویسنده مسئول)؛ نورمحمد یعقوبی؛ عبدالباسط مرادزاده