نویسنده = زین‌العابدین امینی سابق
اولویت بندی عوامل مؤثر بر مبارزه با فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران با رویکرد خط مشی‌گذاری

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6744-6753

10.30510/psi.2022.359732.3902

مهدی حسن سلطان سولقانی؛ مریم مجیدی؛ زین‌العابدین امینی سابق؛ احسان ساده


ارائه یک الگو برای مدیریت بین‌المللی‌سازی آموزش در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 798-818

10.30510/psi.2022.331234.3154

آرام غنیون؛ علیرضا افشارنژاد؛ زین‌العابدین امینی سابق؛ احسان ساده


ارائه مدل کیفی خط مشی‌گذاری مبارزه با فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران (مطالعه موردی: وزارت صنعت، معدن و تجارت)

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2145-2159

10.30510/psi.2022.316739.2690

مهدی حسن سلطان سولقانی؛ مریم مجیدی؛ زین‌العابدین امینی سابق؛ احسان ساده


ارائه مدل جهت تحقق‌پذیری حکمرانی خوب سلامت در وزارت بهداشت (مطالعه موردی در دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1610-1625

10.30510/psi.2022.323161.2917

فرشید رادفر؛ علیرضا افشارنژاد؛ زین‌العابدین امینی سابق؛ احسان ساده


شناسایی وتحلیل الگوهای رفتاری مشتریان خدمات بانکی بااستفاده ازتکنیکهای داده کاوی

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 3452-3471

10.30510/psi.2022.361740.3959

محمد پریدری؛ حسن صابری؛ زین‌العابدین امینی سابق؛ احسان ساده


الگویابی عوامل مؤثر بر گسترش پوشش استانداردسازی با تأکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 815-838

10.30510/psi.2022.322128.2881

سیدسعید میرنظامی مدنی؛ حبیب اله جوانمرد؛ زین‌العابدین امینی سابق؛ احسان ساده